Tel.: +421 904 897 628

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“)  je spoločnosť NEXTreal, s.r.o., IČO: 45 647 038, Kpt. Nálepku 685/13, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre potreby vystavenia a plnenia:

a)      zmlúv o sprostredkovaní poskytovaných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností,

b)      výhradných zmlúv k sprostredkovaniu  predaja nehnuteľností a s ním spojených poskytovaných služieb

c)       a ostatných služieb súvisiacich so zabezpečením sprostredkovania predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Prevádzkovateľ ďalej spracúva osobné údaje pre potreby vyhotovenia a plnenia predmetu:

a)      zmluvy o rezervácii nehnuteľnosti a s ním spojených poskytovaných služieb súvisiacich s kúpou nehnuteľnosti,

b)      zmluvy o rezervácii nehnuteľnosti a s ním spojených poskytovaných služieb súvisiacich s prenájmom nehnuteľnosti.

Spracúvanie osobných údajov z uvedených dôvodov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby. Ide o právny základ spracúvania v zmysle §10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva o dotknutých osobách tieto osobné údaje: rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, meno, priezvisko, rodné meno, titul, dátum narodenia, adresa, občianstvo, telefonický a e-mailový kontakt, číslo bankového účtu, údaje o nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve dotknutej osoby, titul nadobudnutia predmetnej nehnuteľnosti.

Údaje týkajúce sa nehnuteľnosti budú zverejňované na webových stránkach prevádzkovateľa, ako aj  exportované na webové stránky, ktoré sú zazmluvnené prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj pre potreby zvyšovania predaja poskytovaných služieb. Z tohto dôvodu sú spracúvané osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt. Uvedené osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje §28 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva osobne a to na adrese NEXTreal, s.r.o., Bratislavská 4051 (vedľa pošty Tempo pasáž) 2. poschodie, 018 41  Dubnica nad Váhom.

Alebo písomne na adrese NEXTreal, s.r.o., Kpt. Nálepku 685/13, 018 41 Dubnica nad Váhom.